Pozvánka na akci

CHCETE SVÉHO ZÁSTUPCE V EVROPSKÉM PARLAMENTU?

07.05.2019 15:47
Přátelé, je reálné mít svého zástupce v EP, který by nahlas mluvil v plénu a před Evropskou komisí z pozice europoslance za občany, poškozené na světě jedinečným lichvářským systémem exekucí, který zlikvidoval statisíce rodin a jednotlivců a dohnal 1700 lidí ročně k sebevraždě.  Já chci,...

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

21.09.2018 16:03
Dámy a pánové, blíží se důležité volby do Evropského parlamentu a já věřím, že by jistě bylo dobré, mít své zástupce v této instituci,  protože europoslanec může a má k tomu pravomoc, činit kroky k dosažení změn v oblasti exekucí a insolvencí v ČR,  aby exekuce a insolvence v ČR probíhaly...

VOLBY DO EP 2019

VOLBY 2019 POLITICKÉ SPEKTRUM

 

Vážení přátelé!

Vítám Vás na webu, kterým bojujeme proti špatnému systému exekucí v České republice a chceme, aby exekuce probíhaly stejně, jako jinde ve světě!

Smyslem tohoto webu je shromáždit a organizovat veřejnost, která je dotčena soudobým systémem exekucí v České republice a vytvořit co nejvěrnější názorový obraz české společnosti. Web by měl také být legálním tlakem na politickou reprezentaci a výzvou ke změnám dotčených zákonů.

Web by měl sloužit k seriozní diskusi všem stranám. Jsou zde vítáni dlužníci, věřitelé, advokáti, studenti práv, exekutoři, politici a běžní občané, kteří cítí potřebu se k problematice exekucí vyjádřit veřejně.

Chci rozpoutat celospolečenskou diskusi na toto téma, jejímž cílem bude změna. Změna, která povede k vyšší efektivitě exekucí a současně k zastavení likvidací dlužníků, jako vedlejší efekt dnešního systému exekucí, který se zakládá na principu obchodu.

Exekutor není v tomto směru vykonavatelem rozsudku, ale podnikatelem, jehož prioritou je zisk z dluhu. Tento zisk má zaplatit dlužník. Jde tedy o obchod s lidským neštěstím a nouzí. Obchod založený na náhlé změně událostí v životě. Obchod založený na ztrátě zaměstnání, ztrátě blízké osoby a následně vzniklé finanční tísni. Ano, exekuce v České republice jsou byznysem, založeným na vzniklé finanční tísni občana našeho státu.

Tento stav je nutné změnit zákonnou cestou a přizpůsobit české právní předpisy těm, které jsou platné v ostatních státech Evropské unie, jejímž je Česká republika členem.

Změny chci dosáhnout, jak již bylo zmíněno výše, výhradně zákonnou cestou, proto není cílem tohoto webu jakkoliv podporovat násilí proti skupině obyvatel, nebo podněcování nenávisti proti skupině obyvatel.

Soukromý exekutor je produkt prostředí, které se vytvořilo po roce 2001. V té době tehdejší politická reprezentace v dobré víře vytvořila penězi motivovaného vymahače dluhů. V dané době se soukromý exekutor považoval za nejvhodnější způsob účinného boje proti neplatičům a špatné platební morálce.

Exekutor je povolání a exekutora nelze odsuzovat. Cílem tohoto webu není pranýřování konkrétních osob pro jejich povolání, které je v současné době zákonné. Je však žádoucí zde poukazovat na chyby a porušení zákona ze strany exekutorů. Rád bych, aby se k těmto jevům vyjadřovali i exekutoři.

Cílem webu je dosažení změn v zákonech tak, aby exekuce vykonával výhradně pro to zřízený státní exekutorský úřad s regionální působností a úředníky, kteří budou mít úplné vysokoškolské právní vzdělání a vysoký morální kredit a budou spadat pod resort ministerstva spravedlnosti.

Exekuce je výkon rozsudku soudu. Proto nemůže být předmětem podnikání.

Exekuce má za úkol vymoci dluh, vrátit věřiteli a zachovat ekonomicky činného dlužníka.

Chceme změnu a to změnami dotčených zákonů Exekuční řád a Občanský soudní řád.

Chceme, aby o zločinech exekutorů nerozhodovala jejich komora, kterou vedou lidé s přestupky a kárným stíháním a jejichž blízcí jsou pravomocně odsouzeni za podvodné dluhy. Chceme aby o trestech exekutorů rozhodovalo Ministerstvo spravedlnosti, které pro to vytvoří odbor - kárný senát.

Chceme zastavit probíhající exekuce a předat jejich výkon povolaným.

Chceme přizpůsobit právo v České republice léty prověřenému systému, který funguje v ostatních zemích EU, jako jsou Rakousko, Německo a Švédsko.

 

Upozornění návštěvníkům!

Veškeré výroky, které budou v rozporu se zákony platnými v České republice budou administrátorem webu okamžitě odstraněny!

 

Karel Fleischer

administátor Facebookové skupiny STOP SOUKROMÝM EXEKUTORŮM V ČR

administrátor webu EXEKUCE NENÍ BYZNYS

 

Vítejte na našem webu!

  • JSME OBČANÉ, BRÁNÍCÍ SVÁ PRÁVA NA ZÁKLADĚ ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY! 
  • BUDEME SE BRÁNIT PROTI PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVY A LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD A BOJOVAT POLITICKOU A DEMOKRATICKOU CESTOU ZA ZRUŠENÍ SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ A LICHVY V ČR.
  • ROSTE NÁŠ POČET A JE NÁS DEN ODE DNE VÍCE. 
  • JSOU NÁS JIŽ STOVKY TISÍC OBĚTÍ EXEKUTORSKÉHO BYZNYSU PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE! 
  • JSME PŘIPRAVENI BOJOVAT! 
  • JSME JEN DOČASNÍ DLUŽNÍCI - NEJSME VRAHOVÉ, ZLOČINCI, ANI OTROCI!
  • VSTUPUJEME DO POLITIKY V ROCE 2017
  • NEODPOUŠTÍME ANI NEZAPOMÍNÁME!  PRÁVO JE NA NAŠÍ STRANĚ! JSOU NÁS JIŽ STATISÍCE A JSME ODHODLANÍ VYHRÁT!

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Hlava druhá

Lidská práva a základní svobody

Oddíl první

Základní lidská práva a svobody

Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

 
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
 
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
 
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
 
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
 
Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
 

Politická práva

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
 
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

 

Karel Fleischer k exekucím v ČRo

VAŠE VZKAZY ODPOVĚDNÝM POLITIKŮM:

Datum: 11.05.2019

Vložil: Ivan, JH

Titulek: Exekuční obchod

Nepřipadá mi to jako nedbalost zákonodárců, ale úmysl. Podle mého, jdou poslanci s exekutory ruku v ruce a vytvořili v ČR promyšlený vyděračský systém.

Datum: 10.05.2019

Vložil: Jana

Titulek: Lichva v českých exekucích

Mám syna, nedávno v dospívajícím věku. Je to kluk a nevnímal některé věci, jak by měl. Jel několikrát na černo tramvají a samozřejmě mi o tom neřekl. Já bych jinak sice syna pokárala, ale pokutu zaplatila. Jenže syn mlčel a hlídal si, abych nedostala do rukou obsílky. Mezitím čtyři pokuty vyskočily na 4x 25 tisíc korun!!! Je neuvěřitelné, že toto není lichva. Později byl prý změněn zákon tak, že se náklady exekuce sčítají. Nás to však potkalo před rokem 2013 a tak jsem přišla o sto tisíc korun kvůli čtyřem černým jízdám, tehdy po 15 až 20 korunách za jednu. To není lichva a není to trestné? To je ale chyba! Takto ničit rodiny je trestuhodné.

Datum: 09.05.2019

Vložil: Pavla, Praha

Titulek: Podivný obchod v ČR

Připadá mi zvláštní, že v ČR se nezvou údajní dlužníci k soudu, kde se ještě mohou bránit. Že je jim doručena až exekuce 20x vyšší, než dluh a že exekuci pražského věřitele provádí pražskému občanovi brněnský exekutor. Nějaký podivný obchůdek mezi soudcem a exekutorem? Co policie? Dělají něco vůbec?

Datum: 29.04.2019

Vložil: Jiří Böhm, Praha

Titulek: Volby do EP

Pokud nepůjdeme k volbám my, normální lidi, půjdou na 100% k volbám voliči těch stran, co jsou tam dnes. To je ODS, ANO, ČSSD, KDUČSL a nezmění se zase nic. Pan Fleischer má pravdu.

Datum: 21.04.2019

Vložil: P. Richter

Titulek: Konec soukromých exekutorů

Vidím jistou šanci v nové ministryni spravedlnosti Benešové a v jejím náměstkovi Tejcovi. To jsou jediní lidé, kteří nahlas mluvili o exekuční a justiční mafii v ČR.

Datum: 18.04.2019

Vložil: Michaela

Titulek: Exekuce v Česku

Měli jsme tři exekuce. Dvě jsme získali díky té první - platební neschopnost po vyexekuování. Nikdo nám nevěřil. Plivali na nás. Je to pár dní, co vybrali sousedku, paní "chytrou". Plačky přilezla k nám a plná pochopení. Najednou chápe, že někdo se třemi exekucemi nemusí být debil, nebo špatný člověk. Jenže to je Česko. Nikde jinde to tak není. Mám rodinu ve Švýcarsku, Norsku a USA. Nikde nejsou exekuce, jako v ČR.

Datum: 18.04.2019

Vložil: David, Praha

Titulek: Exodus

Blbiny se dělají - měl jsem pokutu za černou jízdu v tramvaji, pak za parkování. Přišlo mi to po dvou letech dohromady dvě exekuce za 40 tisíc. Tak víte co, Česká republiko? Polibte mi prdel. Já vyšel z vejšky a chci žít. Ne platit nějakejm šmejdům. Byl jsem jeden z nejlepších a v oboru si věřím. V Německu mám nabídky za 120 tisíc měsíčně. Adios!

Datum: 17.04.2019

Vložil: Alena, Liberec

Titulek: exekuce stran a občanů

Dobrý den, pane Fleischer,
ve vašem článku jste to popsal přesně. ČSSD má exekuci a diví se, že musí platit 80% z dluhu jako úroky. Toto vymyslela ČSSD sama a nyní se z vlastního zákona snaží unikat a neplatit úroky a exekuci z dluhu vůči JUDr. Altnerovi. Mělo by se měřit jedním metrem a buď úroky odpustit všem, nebo nikomu, tedy ani ČSSD.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

TOPlist

BRAŇME SVÁ PRÁVA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ EU

QR kód stránek - vytiskněte a šiřte dál

https://karelfleischer.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576557
https://www.irozhlas.cz/volby/volby-volebni-vizitky-cesky-rozhlas-snemovna-parlament_1709271400_ako

Novinky

STÁT SE MUSÍ VE VĚCI DLUHŮ POSTAVIT K ČSSD STEJNĚ JAKO K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

17.04.2019 21:18
V právním státě není možné trýznit dva miliony lidí světově nevídanými lichvářskými úroky a...

VLÁDY A ČSÚ NAŘÍKAJÍ ALE ŽÁDNÁ Z VLÁD ČTYŘ STÁLE STEJNÝCH STRAN ZA 27 LET NIC NEUDĚLALA

17.04.2019 21:14
Každý rok vydává ČSÚ, vláda, úřad práce a další instituce ty samé zprávy. Zprávy o tom, že je něco...

ŠANCE NA ZVOLENÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JE REÁLNÁ

22.02.2019 09:23
V roce 2014 měla ČR celkem 8 395 132 voličů. Z toho ale k volbám přišlo...

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 - pokyny

22.02.2019 09:20
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve...

ČEKAJÍ NÁS ROZHODUJÍCÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V KVĚTNU 2019

22.02.2019 09:09
EU je politický celek, zatím 28 států, který tvoří podstatnou část evropského kontinentu a počtem...

NEŘEŠENÍM LIDÍ V EXEKUCÍCH SE BLÍŽÍ ČESKÁ DŮCHODOVÁ KATASTROFA JIŽ V ROCE 2030

17.01.2019 10:24
V České republice se topí statisíce až miliony lidí v mnohačetných exekucích, kde poplatky...

NEJVĚTŠÍM ZLOČINCEM, VYDĚRAČEM, PŘÍŽIVNÍKEM A LICHVÁŘEM JE STÁT

17.01.2019 10:20
Často se v médiích kritizují různé společnosti, využívající něčí nouze a poskytující úvěry za...

PŘEDSTAVY ČESKÝCH EKONOMŮ O DŮCHODECH JSOU ZA HRANICÍ PSYCHIATRICKÉ CHOROBY

17.01.2019 10:18
Stát neřídí odborníci, ale ekonomové. Politika se naklání k asociální a bezcitné kalkulující...

KOMUNISTÉ PŘEVLEČNÍ ZA PPF CHTĚJÍ LETOS ZADLUŽIT ZBYTEK ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

17.01.2019 10:16
Známá společnost s pochybným původem majetku, se sídlem v Holandsku – PPF Group, má údajně v...

STARÉ A NEDOKONALÉ ZÁKONY V ČR PODPORUJÍ ČESKÝ DLUHOVÝ PRŮMYSL

02.11.2018 12:36
V ČR platí staré a nedokonalé zákony, které slouží českému a ve světě ojedinělému dluhovému...

VE ŠVÉDSKU STÁTNÍ EXEKUTOR MÁ VĚTŠÍ ÚSPĚŠNOST A NIŽŠÍ POPLATKY

16.08.2018 16:10
Česko je známé tím, že ze stokorunového dluhu udělají soudy a vymahačky desetitisícové i...

ČESKO JE JEDINOU ZEMÍ NA SVĚTĚ, KDE Z DLUHU 300 KČ UDĚLAJÍ STONÁSOBEK

16.08.2018 16:08
Dlužíte v Česku stovku a jste nemocný? Než se vrátíte z nemocnice, budete dlužit tisíckrát víc a...

ČESKÁ REPUBLIKA PADÁ NA DNO I KDYŽ ŘEŠENÍ JE SNADNÉ A NA DOSAH

26.05.2018 09:48
Nic netržící podnikatel, málo placený zaměstnanec, rostoucí počet bezdomovců a neklesající počet...

MOCNÍ ZNEUŽÍVAJÍ TŘÍŠTĚNÍ SIL A NEJEDNOTY OBČANŮ

26.05.2018 09:46
Politika je špinavá věc – odpovídá mi asi 37 letý muž, nesoucí dítě. Další – důchodce – politika mě...

ČSSD SLIBOVALA, ALE BYLA HORŠÍ, NEŽ JIMI KRITIZOVANÁ MINULÁ VLÁDA

26.05.2018 09:43
Ostrá kritika, odvážná prohlášení a plané sliby, tak by se dala nazvat volební kampaň ČSSD v roce...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Známá brněnská socha získala mezi lidmi název "Exekutor krade pračku"

EXEKUCE - STÁTEM UZNANÁ LICHVA

Příklady typických exekucí:

Hlasování o exekučním řádu po jménech v roce 2001

PRVNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SKUPINY V BRNĚ

Setkání členů Praha 2016:

PORADNA PRO SPOTŘEBITELE: Sdružení obrany spotřebitelů - KONTAKT: e-mail: poradna@asociace-sos.cz Telefon: 542 210 549 Osobní návštěva: Mečová 5, 602 00 Brno (hned u výtahu ve 3. patře)

Sdružení obrany spotřebitelů - asociace

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

02.01.2015 20:41
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS – Asociace) je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva. Od roku 2003 bezplatně pomáhá spotřebitelům, kdy začínali v Jihomoravském kraji, odkud však velmi záhy rozšířili svoji působnost i do...

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva

04.09.2015 19:26
Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní orgán, který může přijímat stížnosti od osob namítajících porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech. Tato Úmluva je mezinárodní smlouvou, jíž se velký počet evropských států zavázal zachovávat určitá základní práva...

JAK PODAT STÍŽNOST K EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Jak podat platnou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburgu

13.11.2015 14:06
Rozhodnete-li se podat k Soudu stížnost, dbejte na to, aby splňovala požadavky článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví, jaké informace a dokumenty je nutné předložit. Nepředložení byť jediné informace nebo dokumentu, které vyžaduje článek 47 odst. 1 a 2, bude mít za následek, že Vaše stížnost...